Loading

Cursus Bestuursrecht voor de toezichthouder Participatiewet

Bel mij
Offerte aanvragen
Neem een optie
Handhaving WIT iconInschrijven
Download de brochure voor extra informatie

Participatiewet

Duur:
2 dagen
Tijd:
09.30 - 16.30 uur
Plaats(en):
Incompany: Waar u maar wilt
Investering:

Open inschrijving: € 474,-
Incompany: Wij doen u graag een passend voorstel

Data:

Open inschrijving: De cursusdata kunt u hier vinden
Incompany: Wanneer u maar wilt


Sinds 1 januari 2015 is de Wet werk en bijstand (WWB) geïmplementeerd in de Participatiewet. Het toezicht op en handhaving van de Participatiewet is echter, net als bij de voormalige WWB, voornamelijk bestuursrechtelijk geregeld. Dit mede gelet op de gewijzigde Aanwijzing sociale zekerheidsfraude (per 1-1-2013 in werking getreden) waarbij in principe alleen fraudegevallen van meer dan € 50.000,00 nog strafrechtelijk worden vervolgd. Alle gevallen beneden dit bedrag worden, als sprake is van het niet voldoen aan de inlichtingenplicht, afgehandeld met terugvordering en hoofdzakelijk oplegging van een bestuurlijke boete. Bij andere gevallen, zoals niet voldoen aan de medewerkingsplicht, wordt teruggevorderd en een maatregel toegepast.
Uit recente aandacht in de media is weer eens duidelijk geworden dat van gemeenten en voor hen optredende toezichthouders grote zorgvuldigheid wordt verwacht bij het houden van toezicht en het reageren met een boete of maatregel. Ook de (bestuurs)rechtelijke macht is zeer kritisch op de verrichtingen van de gemeenten. Dit betekent dat de toezichthouders en alle andere functionarissen, die betrokken zijn bij het uitvoeren van een terugvordering, het opleggen van een boete of van een maatregel, gedegen kennis moeten hebben van de wettelijke kaders en de beginselen van behoorlijk bestuur en deze moeten kunnen toepassen. De Cursus Bestuursrecht voor de toezichthouder Participatiewet geeft hier de handvatten voor.

Doelgroep
Uiteraard behoren de toezichthouders Participatiewet tot de doelgroep van deze cursus. Maar ook leidinggevenden, beslisambtenaren (bestuurlijke boete), sociaal rechercheurs en andere bij het proces betrokken functionarissen zullen bij deze cursus relevante informatie krijgen die zij in de dagelijkse praktijk nodig hebben.

Leerdoelen
Na afloop van deze tweedaagse cursus hebben de cursisten gedegen kennis van de bevoegdheden uit de Algemene wet bestuursrecht (AWB), zodat zij deze in de dagelijkse toezicht- en handhavingspraktijk kunnen uitoefenen. Tijdens de cursus worden de AWB en Participatiewet op relevante onderwerpen aan elkaar gekoppeld, zodat de cursisten na afloop de bevoegdheden uit de juiste wet kunnen toepassen, afhankelijk van de situatie. De cursisten weten welke inlichtingen- en medewerkingsplicht kan worden opgelegd aan de verschillende belanghebbenden en derden.

Bij de cursus komen de essentiële beginselen van behoorlijk bestuur aan de orde, zodat de cursisten het bevoegdhedenpalet op een besliste, maar genuanceerde manier uit kunnen voeren. Zij dragen kennis van de grenzen waarbinnen de bevoegdheden uitgeoefend kunnen worden. Tevens weten de cursisten wat de basis is op grond waarvan zij als toezichthouder kunnen functioneren. Tenslotte kennen zij de kaders waarin zij dienen te werken bij toepassing van speciale bestuursrechtelijke uitoefening van bevoegdheden (zoals heimelijke waarnemingen en het huisbezoek).

Lesinhoud
Tijdens de cursus zal worden gewezen op de genuanceerde visie die de gemeente heeft bij het handhaven en op de maatschappelijke afbreukrisico’s en politieke gevoeligheden die daar omheen bestaan. Met andere woorden: handhaven is goed, maar wel op een genuanceerde manier. Eventuele werkvoorschriften van de gemeente, specifiek geënt op handhaving van de Participatiewet en beleidslijnen worden desgewenst geïmplementeerd in de cursus. De Aanwijzing sociale zekerheidsfraude wordt toegelicht. Hierbij komt tevens de overgang van straf- naar bestuursrecht aan de orde.

De cursus is interactief van aard. De cursisten worden ruimschoots in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en praktijkproblemen die zij bij hun dagelijkse werkzaamheden ervaren, op tafel te leggen. De cursisten worden geprikkeld door middel van vragen en stellingen. Tevens zullen er onder begeleiding van de docent casussen worden uitgewerkt door de cursisten, zodat zij zelf aan de slag kunnen met de hen gedoceerde bevoegdheden.

De docent
De docent die deze cursus verzorgt, heeft meer dan dertig jaar ervaring in alle geledingen van toezicht en handhaving op zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk gebied. Zo was hij onder andere zelf betrokken bij toezicht op de bijstandswetgeving. Daarnaast functioneert hij nog dagelijks in de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke praktijk. Tijdens de cursus komt dus niet alleen de theorie aan de orde, maar worden ook nadrukkelijk praktijksituaties aan de orde gesteld. Theorie en praktijk worden door de docent op aansprekende wijze aan elkaar gekoppeld.