Loading

Vraag van de maand uit de NIVOO Handhavings Nieuwsbrief voor Domein I  2016

 

2015 

Vragen van de maand uit de Handhavings Nieuwsbrief voor Domein I  2015

 

2016 

Vraag van de maand uit de Handhavings Nieuwsbrief voor Domein I      1-2016
Vraag van de maand uit de Handhavings Nieuwsbrief voor Domein I      2-2016
Vraag van de maand uit de Handhavings Nieuwsbrief voor Domein I      3-2016
Vraag van de maand uit de Handhavings Nieuwsbrief voor Domein I      4-2016
Vraag van de maand uit de Handhavings Nieuwsbrief voor Domein I      5-2016

 

 


opbrekingvraag vand e maand

Vraag van de maand uit  NIVOO Handhavings Nieuwsbrief voor Domein I     5-2016

Kan de wegsleepverordening worden toegepast bij handhaving van bord E03?

In onze gemeente is een fietsparkeerverbod ingesteld met een verkeersbesluit en het plaatsen
van bord E03. Is het nu mogelijk om op basis van de Wegsleepverordening, waarvoor wij zijn aangewezen, alle verkeerd gestalde / geplaatste fietsen te verwijderen?

Een belangrijk besluit in kader van de wegsleepregeling is het Besluit wegslepen van voertuigen. Dit besluit geeft namelijk nadere richtlijnen over hoe de wegsleepregeling moet worden toegepast en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan voordat tot het daadwerkelijk wegslepen van voertuigen mag worden overgegaan.

In artikel 2 van dit besluit wordt aangegeven welke wegen en weggedeelten eventueel kunnen worden aangewezen in het kader van de wegsleepverordening. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om wegen en weggedeelten aangeduid door middel van bord E1 of taxistandplaatsen aangeduid door bord E5. In artikel 2 is bord E03 niet opgenomen. Dit betekent dat de wegsleepverordening niet van toepassing kan zijn bij handhaving van bord E03. Er kan wel gebruik worden gemaakt van de verwijderingsregeling voor (brom)fietsen op grond van de APV.

Zie bijvoorbeeld: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gilze%20en%20Rijen/17883/17883_1.html

 


     opbrekingvraag vand e maand

Vraag van de maand uit  NIVOO Handhavings Nieuwsbrief voor Domein I     4-2016

 

Vraag van de maand: Is een weggebruiker verplicht om bord E08b op te volgen?

In onze gemeente is een verkeersbesluit genomen waarin staat dat met twee wielen op het trottoir parkeren (Canadees parkeren) is toegestaan. Sinds kort is dat ook met bord E08b aangegeven. Is dit nu iets wat officieel is toegestaan of ook een verplichting om te doen? Kan iemand bekeurd worden als hij naast de trottoirband en niet half op het trottoir parkeert?

Vraaga4

Ingevolge artikel 10 RVV 1990 moeten auto’s op de rijbaan of eventueel een ander weggedeelte worden geparkeerd, maar niet op het trottoir. Met een verkeersbesluit en het plaatsen van bord E08b wordt het verbod van artikel 10 RVV 1990 opgeheven. Verkeersbord E08b geeft een parkeergelegenheid aan, waarbij auto’s wel met 2 wielen op het trottoir moeten worden geparkeerd. Deze borden worden met name gebruikt in straten, waar de doorgang te smal is als op normale wijze op de rijbaan langs het trottoir wordt geparkeerd.

Parkeren op een plaats, die door dit bord is aangeduid, anders dan met 2 wielen op het trottoir is verboden. Artikel 24 RVV 1990, lid 1 onder d luidt: De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren op een parkeergelegenheid:
2°. op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of op het onderbord is aangegeven;

Bij het opmaken van een combibon is in dit geval feitcode R 397 e van toepassing: als bestuurder een voertuig parkeren op een parkeergelegenheid op andere dan de aangegeven wijze. Daarbij moet op de achterzijde van de bon worden vermeld hoe dan wel werd geparkeerd.


 

opbrekingvraag vand e maand

Vraag van de maand uit  NIVOO Handhavings Nieuwsbrief voor Domein I     3-2016

Vraag van de maand: Welke criteria gelden er voor de toekenning van politiebevoegdheden aan BOA’s?


Voor de toekenning van politiebevoegdheden, dat wil zeggen het aanwenden van geweld en van de veiligheidsfouillering, gelden een aantal criteria:

  1. De BOA moet zelf in staat zijn verdachten aan te houden en over te brengen naar een plaats van verhoor.
  2. Er is geen beroep op de politie mogelijk.
  3. De bevoegdheid tot het gebruik van geweld moet in verhouding staan tot de toegekende opsporingsbevoegdheid.
  4. De geweldsbevoegdheid en de veiligheidsfouillering mogen vervolgens pas worden uitgeoefend nadat de BOA heeft voldaan aan de bekwaamheidseisen van de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon opsporingsambtenaar (RTGB). Dit houdt in dat de BOA geoefend moet zijn in de toepassing van deze bevoegdheden en dat jaarlijks moet aantonen door te slagen voor de RTGB-toetsen.

 


opbrekingvraag vand e maand

Vraag van de maand uit  NIVOO Handhavings Nieuwsbrief voor Domein I     2-2016

Vraag van de maand: Welke landelijke richtlijnen gelden er voor de epauletten van de BOA?

In 2014 heeft de VNG een handreiking modeluniform Boa openbare ruimte gepubliceerd. In deze handreiking staan onder andere de uitgangspunten en de onderdelen van het modeluniform.

Tot dit uniform behoren onder meer een jas, een polo, een overhemd en een trui. Op al deze kledingstukken kunnen epauletten worden bevestigd. Het is aan de gemeenten zelf om  deze epauletten “in te kleuren” door de gemeentenaam of het gemeentelogo erop aan te brengen. Er zijn dus geen landelijke richtlijnen vastgesteld.

In de praktijk worden de epauletten vaak met klittenband of op andere afneembare wijze bevestigd, zodat de BOA afhankelijk van de gemeente waarvoor hij werkt, andere epauletten kan dragen. In het VNG modeluniform is om die reden ook bewust aangegeven dat gemeenten vrij zijn om te kiezen wat zij op de epauletten zetten.

Er zijn ook rangonderscheidingstekens voor BOA's in omloop, waarmee verschillende BOA-functies, zoals taakspecialist of leidinggevende kunnen worden onderscheiden. Evenals de epauletten hebben ook deze rangonderscheidingstekens geen officiële status. Ook hier is de gemeente vrij om deze rangonderscheidingstekens wel of niet te gebruiken.

Eén verplichting geldt wel: als de BOA in uniform loopt, moet verplicht het BOA logo daarop worden gedragen. Het logo wordt vaak op beide mouwen gedragen, maar ook wel op de epauletten.

 


 

opbrekingvraag vand e maand

Vraag van de maand uit  NIVOO Handhavings Nieuwsbrief voor Domein I     1-2016

Vraag van de maand: Mag de politie politiegegevens verstrekken aan een BOA?

Ja, dat mag als aan een aantal criteria is voldaan.

Allereerst dient te worden vastgesteld wat politiegegevens zijn. Onder politiegegevens verstaat de wet persoonsgegevens die in het kader van de uitoefening van de politietaak worden verwerkt. Een politieambtenaar, die daarvoor door de korpschef is gemandateerd, mag die gegevens verstrekken aan een BOA. Deze verstrekking is alleen toegestaan als deze gegevens nodig zijn voor de opsporing van strafbare feiten bij het onderzoek waar de BOA bij betrokken is. Ook geldt als criterium dat de politieambtenaar, voordat verstrekking plaatsvindt, vaststelt dat hij daadwerkelijk met een BOA te maken heeft.

Bron:
https://webapps.politieacademie.nl/naslagwerk/wpg